Lokalizácia porúch vodovodu a teplovodu
Merania sú prevádzané korelačnou a elektroakustickou technikou od firmy SEBA DYNATRONIC. Miesto poruchy dokážeme lokalizovať na všetkých druhoch potrubia ( kov, plast, sklo, olovo, predizolované potrubia, … ) a to aj na vnútorných rozvodoch. Meranie nie je ovplyvnené počasím, hĺbkou ani spôsobom uloženia potrubia.
K našim častým zákazníkom patria podniky spravujúce teplovodné rozvody ( bytové podniky, teplárne,… ). Nakoľko voda v týchto rozvodoch je upravovaná, každá porucha znamená veľké finančné straty. Poruchy na rozvodoch kúrenia sú hlavne v čase vykurovacej sezóny často kvalifikované ako stav havárie.


 
Vytyčovanie trás podzemných rozvodov a prípojok

Vytýčenie trasy potrubia je jedna z hlavných podmienok pre presné zameranie poruchy. Dokážeme s vysokou presnosťou určiť trasu vodovodných rozvodov, teplovodných rozvodov, ale i telefónnych a elektrických káblov.
Vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí je potrebné k získaniu informácií o vedení trás, možného križovania s inými inžinierskými sieťami a možnosti porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou. Polohu podzemných sietí je potrebné poznať tiež pri rekonštrukčných a sanačných prácach ako aj pri rôznych stavebných činnostiach, kde sa vyžaduje znalosť priebehu trasy a polohy systémov v konkrétnom mieste.
Naším meracím zariadením dokážeme tiež vyhľadať zasypané šachty, poklopy, podzemné hydranty a zákopové súpravy.
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk