Termovízia
Termovízna diagnostika sa úspešne využíva ako prostriedok na identifikáciu problémových súčastí zariadení určených na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej a tepelnej energie, v stavebníctve a v rôznych odvetviach priemyslu.

Elektrické zariadenia

Termovíznym meraním je možné identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení. Včasné odhalenie takýchto vizuálne často nepostriehnuteľných závad prispieva k zníženiu poruchovosti elektrických zariadení a umožňuje predchádzať rôznym haváriám. Je efektívnym prostriedkom pri revízii a preventívnej kontrole stavu elektrických zariadení.

Príklady využitia infračervenej techniky v energetike:

Rozvodne 22kV, 110kV, 400kV
Rozvádzače NN
Kompenzácie
Generátory
Transformátory
Káblové vedenia
Linkové vedenia NN,VN,VVN


Stavebníctvo  

Termovízia umožňuje detailne preskúmať izolačnú schopnosť a nepriepustnosť fasád budov ako aj spojov stavebných dielcov.

Termografické meranie a diagnostika odhalí konkrétne nedostatky a kritické miesta na obvodovom plášti budov s únikom tepla, zlé projekčné a technologické riešenia, použitie nekvalitného stavebného materiálu, nekvalitné prevedenie stavebných prác, či poruchy vo vykurovacích sústavách. Vďaka termografickým snímkam je možné pristúpiť k vykonaniu efektívnych stavebných úprav a zabrániť vzniku tepelných strát.
Priemysel
  

Termovízia je ideálnym prostriedkom na preventívnu údržbu strojov a k zisťovaniu stavu výrobných technológií. Pomocou termografických snímok strojov, ložísk, uhlíkov na motoroch, svorkovníc a rôznych mechanicky namáhaných častí strojov je možné efektívne odhaliť stupeň opotrebenia, namáhania a predísť možným poruchám. Termovízne meranie sa vykonáva za bežnej prevádzky zariadenia.

Termografické meranie zahrňuje:

1. stanovenie rozloženia povrchových teplôt a polí v oblasti merania pomocou infračerveného zariadenia

2. diagnostiku rozloženia povrchovej teploty. V prípade, že sa jedná o netypické rozloženie teploty stanovenie príčiny vzniku závady ( opotrebované ložisko, uhlíky, namáhané časti strojov, ... )

3. výsledný protokol o meraní, ktorý obsahuje súbor termogramov a reálnych snímkov, vyhodnotenie termogramov s opisom a prípadné návrhy na odstránenie príčin zistených nedostatkov 

Teplárenstvo

Teplovodné potrubia sú dôležitou zložkou v komplexnom systéme energetického hospodárstva. Škody na izolačnej vrstve vedú k vysokým tepelným stratám, predčasnému starnutiu rozvodov a k zintenzívneniu hrdzavenia. Analýzy stavu teplovodných potrubí a tepelných zariadení sprostredkujú detailný prehľad o ich stave.

Termovízia umožňuje prekontrolovanie všetkých teplovodných častí:

Výmurovky kotlov
Potrubné trasy
Výmenníky
Kotle
Turbíny  

 
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk