Stavebné skúšobníctvo
Zoznam skúšok vykonávaných stavebným skúšobným laboratóriom spoločnosti Uniatest, s.r.o.

Naše stavebné skúšobné laboratórium ponúka široké portfólio skúšok v súlade so štandardnými skúšobnými postupmi podľa STN EN a to so zameraním sa na:

1. Skúšky tesnosti ( NDT LT )
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie, kanalizačných a vodárenských nádrží
 • tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805 
 • revízie, skúšky tesnosti zásobníkov, technologických zariadení a nádrží na nebezpečné a ropné látky v súlade s STN EN 75 3415 a Zákonom č. 364/2004 Z.z. SR  -  Vodný zákon 
 • UTT - meranie hrúbok stien ultrazvukom
 
2. Skúšanie stavebných konštrukcií  a materiálov in-situ
 
A. Zeminy a zemné konštrukcie
 • statická zaťažovacia skúška
 • dynamická zaťažovacia skúška
 • stanovenie objemovej hmotnosti zemín a sypanín
 • odber vzoriek zemín a sypanín
 
B. Betóny a betónové konštrukcie, resp. malty
 • stanovenie pevnosti betónu odrazovým tvrdomerom
 • stanovenie konzistencie a zhutniteľnosti betónu
 • odber vzoriek betónových zmesí a zhotovenie skúšobných telies
 • odber vzoriek zatvrdnutého betónu
 
C. Iné skúšky
 • stanovenie makrotextúry povrchu
 • stanovenie rovinatosti povrchu
 • stanovenie pevnosti v ťahu povrchových vrstiev a priľnavosti hydroizolácie
 
3. Laboratórne skúšky zemín, sypanín, kameniva, betónu a betónových zmesí
 
A. Zeminy a sypaniny
 • kompletný rozbor zemín a sypanín so stanovením zrnitosti a zatriedením
 • stanovenie objemových hmostnosti Proctor-Standard (variantne modifikovaný)
 • stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín
 
B. Kamenivo
 • stanovenie zrnitosti a posúdenie vhodnosti použitia
 • fyzikálno - mechanické skúšky kameniva (tvarový index, nasiakavosť a pod.)
 
C. Betóny a betónové zmesi resp. malty
 • stanovenie objemovej hmotnosti a pevnosti v tlaku
 • stanovenie mrazuvzdornosti
 • stanovenie odolnosti povrchu betónu proti účinkom chemických rozmrazovacích látok
 • stanovenie pevnosti v ťahu za ohybu a priečnom ťahu
 • stanovenie vodotesnosti tlakovou metódou

Naše laboratórium je schopné na požiadanie zabezpečiť aj vykonanie ostatných alebo inak špecifických skúšok svojimi overenými poddodávateľmi, ako aj technické poradenstvo z uvedenej oblasti.

Reklamní partneri: www.ablfitness.sk