Skúšky tesnosti – NDT LT

   

Vodný zákon č. 364/2004 uverejnený 24. júna 2004 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určuje povinnosť vykonávať kontrolu technického stavu a skúšky nepriepustnosti (skúšky tesnosti) na všetkých objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, ako aj skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.

Kontrolu a skúšky tesnosti podľa §39, odseku 2, písm. d) Vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšania podľa STN EN 473.

 

Interval skúšok vodotesnosti je zadefinovaný v §3 vyhlášky č. 100 Ministerstva ŽP Slovenskej republiky z 13. marca 2005 a ukladá povinnosť prevádzkovateľom objektov na uskladnenie nebezpečných látok a odpadu vykonávať skúšky vodotesnosti:

 

- pred ich uvedením do prevádzky

- každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

- každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1, zozname II, bode 8 zákona, okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,

- po ich rekonštrukcii alebo oprave,

- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

 

Vyhláška č.100 k Vodnému zákonu

http://www.kzdi.sk/kzdi/pedagog/priemysel/100.pdf

Vodný zákon

http://www.svp.sk/svp/media%5Cpdf%5Cz%C3%A1kon%20o%20vod%C3%A1ch.pdf

 

           Vykonávame:
 • Revízie, skúšky tesnosti nádrží, zásobníkov a potrubných rozvodov

-  integrálne skúšky tesnosti nádrží pretlakom skúšobného plynu do 50 kPa

-  lokalizačné podtlakové skúšky tesnosti vákuovými komôrkami 

-  meranie hrúbok stien ultrazvukovým hrúbkomerom ( UTT )

-  pretlakové skúšky tesnosti produktovodov a potrubných trás

-  skúšky vodotesnosti záchytných vaní, betónových nádrží, žúmp, odlučovačov a pod.

-  skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet vzduchom i vodou

 

 

Skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží a súvisiacich potrubných rozvodov vykonávame v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. ( Vodný zákon ) a Vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. podľa STN 75 3415, STN EN 75 0905, STN 65 0201, STN EN 1610 a ďalších platných technických noriem.

 

 

 

 

 • Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805

 

 • Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav pri nádržiach - TK
 • Vykonávanie odborných koróznych prehliadok nádrží.
 • Poradenstvo a navrhovanie ochrany materiálov pred koróziou.
 • Navrhovanie povrchových úprav.
 • Vypracovanie koróznych správ.

Certifikáty:

 • NDT LT 2. podľa STN EN 473 a DIN EN 47
 • NDT VT 2. podľa STN EN 473
 • Technik korózie a povrchových úprav podľa STN EN ISO/IEC 17024
 • UTT - meranie hrúbky stien ultrazvukom podľa EN 14127

Reklamní partneri: www.ablfitness.sk