Skúšky tesnosti – NDT LT

   

Vodný zákon č. 364/2004 uverejnený 24. júna 2004 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určuje povinnosť vykonávať kontrolu technického stavu a skúšky nepriepustnosti (skúšky tesnosti) na všetkých objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, ako aj skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.

Kontrolu a skúšky tesnosti podľa §39, odseku 2, písm. d) Vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšania podľa STN EN ISO 9712:2012

Vodný zákon

http://www.svp.sk/svp/media%5Cpdf%5Cz%C3%A1kon%20o%20vod%C3%A1ch.pdf

 
        Vykonávame:
  • Revízie, skúšky tesnosti nádrží, zásobníkov a potrubných rozvodov

  integrálne skúšky tesnosti nádrží pretlakom skúšobného plynu

-  lokalizačné podtlakové skúšky tesnosti vákuovými komôrkami 

-  pretlakové skúšky tesnosti produktovodov a potrubných trás

-  skúšky vodotesnosti záchytných vaní, betónových nádrží, žúmp, odlučovačov ropných látok a pod.

-  skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet vzduchom i vodou

meranie hrúbok stien ultrazvukovým hrúbkomerom ( UTT )

 

 

Skúšky tesnosti a vodotesnosti nádrží a súvisiacich potrubných rozvodov vykonávame v súlade s platnými technickými normami a vypracovanými internými postupmi - písomným predpisom skúšok.

Pri voľbe skúšobnej metódy kladieme dôraz na individuálne potreby odberateľa, charakter prevádzky a exponovanosť skúšaného objektu.

 

 

 

 

  • Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805

 

Certifikáty:

  • NDT LT 2. stupeň - Skúšanie tesností
  • NDT VT 2. stupeň - Skúšanie vizuálnymi metódami
  • UTT - Meranie hrúbky stien ultrazvukom
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk