Kanalizácia / Skúšky vodotesnosti
Skúšky vodotesnosti
Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet

Skúšky vodotesnosti vykonávajú certifikovaní pracovníci, kvalifikovaní v súlade s STN EN ISO 9712:2012, LT/AB - 2. stupeň. Naše bohaté skúsenosti v danom odbore sú zárukou vysokej odbornosti v prístupe ku skúškam. Skúšky kanalizácie a kanalizačných šachiet vykonávame podľa STN EN 1610 - Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk a sú realizované vodou ( metóda W ) alebo vzduchom ( metóda L ) .
V prípade nevyhovujúcich úsekov, kedy tlaková skúška preukáže netesnosť systému, ponúkame riešenie formou lokalizácie poruchy kanalizačného potrubia kamerovým systémom.
 
Vykonávame skúšky vodotesnosti kanalizácie do DN 1600 pre kruhové profily a do DN 1200 u potrubí s vajcovitým priemerom.
 

 
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk