Kanalizácia / Skúšky vodotesnosti
Skúšky vodotesnosti
Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet

Skúšky vodotesnosti vykonávajú certifikovaní pracovníci, kvalifikovaní v súlade s STN EN 473, LT/AB - 2. stupeň. Naše bohaté skúsenosti v danom odbore sú zárukou vysokej odbornosti v prístupe ku skúškam. Skúšky kanalizácie a kanalizačných šachiet vykonávame podľa STN EN 1610 - Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk a sú realizované vodou ( metóda W ) alebo vzduchom ( metóda L ) . Ako jedni z prvých na Slovensku sme pomocou špeciálneho tesniaceho vaku začali realizovať skúšky tesnosti kanalizačných šachiet metódou „L“ ( vzduchom ), čo prispelo k zefektívneniu samotných skúšok a k značnej úspore času i finančných nákladov na skúšky.
V prípade nevyhovujúcich úsekov, kedy tlaková skúška preukáže netesnosť systému, ponúkame riešenie formou lokalizácie poruchy kanalizačného potrubia kamerovým systémom alebo zariadením H2LUX. Ide o prístroj, ktorým dokážeme pomocou špeciálneho, zdravotne nezávadného formovacieho plynu   ( 5% vodíka a 95% dusíka ) presne identifikovať miesto úniku, čím sa minimalizujú náklady na zbytočné rozkopávanie nevyhovujúcej trasy.
 
Vykonávame skúšky tesnosti kanalizácie do DN 1600 pre kruhové profily a do DN 1200 u potrubí s vajcovitým priemerom.
 

 
Reklamní partneri: www.ablfitness.sk